ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna  
  ARMIA GOBLINÓW
FAQ  FAQ Szukaj  Szukaj Uytkownicy  Uytkownicy Grupy  Grupy
 
Rejestracja  ::  Zaloguj Zaloguj si, by sprawdzi wiadomoci
 

.::O ARMII::.    .::SPIS ZIELONYCH::.    .::STARA XIÊGA::.

Czwartek w czwaartek. Czwartek w czwaartek. Czwartek w czwaartek. W czwartek czwarteeek!


Odpowiedz do tematu ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna » Nastanie nowa era ciemnoci - i to my zgasimy wiato! » Rabatka Zielonoskórych » 7th Sea by Januszek czyli Rewolucja Monteñska
7th Sea by Januszek czyli Rewolucja Monteñska
Autor Wiadomo
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Wto 08 Pa, 2013 15:38   

Dungeon crawl w klimatach archeologii. Niektórym Goblinom by siê spodoba³o, zw³aszcza je¶li okrasiæ to szczypt± seksu.

Rémy pragnie zostaæ cz³onkiem Stowarzyszenia Odkrywców i chwali siê osi±gniêciami: No i jeszcze znalaz³em Gabrielle...
Lotta: No, taka stara to ona jeszcze nie jest...

Freiherr von Schwarz opisuje spotkania cz³onków Towarzystwa Odkrywców.
Gabrielle siê rozmarzy³a: Tyle odkrytych cz³onków w jednym miejscu...

Rémy przeprowadzi³ ukochan± przez portal: Mo¿esz ju¿ otworzyæ oczy...
Nicolas panicznie: NIE PATRZ!
Oczywi¶cie Gabrielle siê spojrza³a...

Gracze znale¼li wielki rubinowy tron w ogromnej sali. Lotta siê zaraz na niego wpakowa³a.
Veronique: A gdyby zaci±gn±æ Nicolasa na ten kamieñ?
Lotta z o¿ywieniem: Wiesz, ja od pocz±tku o tym my¶la³am...
Jak pomy¶la³a, tak zrobi³a.

Lotta sta³a siê szefow± goblinów i stara siê przemówiæ im do rozumu: Ludzie Drachen. Drachen-machen.

Próby dogadania siê nie przynosz± rezultatów.
Nicolas: Pani Ursulo, pani mówi w ich jêzyku?
Ursula: Liznê³am.

Otworzyæ czy nie otworzyæ tajemniczy sarkofag?
Veronique do Lotty: A ja bym chcia³a to otworzyæ. Najchêtniej twoimi rêkami.

Na drodze sadzawka.
Rémy: mam dobry pomys³. Wszystkie powinni¶cie siê rozebr... to znaczy: wszyscy powinni¶my siê rozebraæ...
Ursula: To ja zmieniam siê w soko³a i przep³ywam.
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Wto 29 Pa, 2013 13:26   

Szturm od do³u na siedzibê z³ego Frajera.

Gabrielle ¿ebrze o Dramê u Rémy'ego: Mi nie dasz?!
Rémy: A zatañczysz?

Wszyscy siê ryækaj±. Oprócz Veronique, która zapomnia³a o muszkieterze-drabie.
Veronique: Muszê sobie przygruchaæ Polly!

Gabrielle dzielnie wspina siê w±sk± rynn± odp³ywow±: Czy dosz³am? I w ogóle?
Rémy lubie¿nie: Oj dosz³a¶, dosz³a¶.
Lotta: Dosz³am! Dosz³am!
MG: Ty te¿?!
Lotta: Ona ma pe³n± buziê, wiêc ja za ni±...

Czo³gania odp³ywem ci±g dalszy.
MG do Gabrielle: Dostrzegasz nad sob± ja¶niejszy kawa³ek ciemno¶ci.
Nicolas: Dupa blada...

Veronique do Rémy'ego nie mog±c znale¼æ siostry: Co zrobi³e¶ z Gabrielle?
Rémy lubie¿nie: To, co zawsze.

Gabrielle pozbawi³a podstêpnie odzienia pewn± Helgê.
Lotta: Chyba Helga nie bedzie bieg³a nago przez obóz ¿o³nierzy?
MG: Bieg³aby do¶æ d³ugo...
Gabrielle: Ale za to kilka razy by dosz³a!

Veronique po przej¶ciu portalem wy³±cznie w towarzystwie znanego lubie¿nika Rémy'ego: To nie by³o wcale nieprzyjemne!
Gabrielle: (ziewa) Aha. (przytomnieje) A co konkretnie masz na my¶li?

Gracze opanowali dolne 2/3 don¿onu. S± otoczeni przez ludzi Freiherra i Eisenfürsta, sam Freiherr i kapitan Eisenfürsta zabarykadowali siê na górnych piêtrach wie¿y.
Nicolas: Powiedz im, ¿eby siê poddali.
Lotta: Poddajcie siê!
Kapitan: To wy siê poddajcie!
¯o³nierz: No w³a¶nie, poddajcie siê.
Lotta do ¿o³nierza: Nie zrozumia³e¶. On do was mówi³, to w koñcu wasz kapitan.

Udana ucieczka po³±czona z wysadzeniem wie¿y spor± ilo¶ci± prochu na dolnych poziomach.
Lotta i Nicolas: Freiherr w koosmoooosie!
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Sro 06 Lis, 2013 11:06   

Kasia, buddystka, æwiczy medytacjê.
Tsuru: Medytowa³a¶, ¿e masz 1000 r±k?
Kasia: No.
Tsuru: I jak?
Januszek: Nie wiem, ale w chiñskiej fabryce dosta³by podwójn± dniówkê.

Przeprawa przez gro¼ny i tajemniczy, upiorny Czarnolas (Schwarzenwald)...
Rémy: Nie wiem, jak to zrobicie, ale macie to zrobiæ!

...w dodatku poszukiwani przez...
Gabrielle: Ludzie panzerfausta... tzn. Eisenfürsta.

...ale maj± te¿ ukryte atuty.
Gabrielle: Ale lecisz na Rémy'ego?
Ursula jako sokó³: Zawsze.

Rémy jako bratanek Imperatora zdradza rodzinne sekrety: Urz±d otrzymuje siê przez narz±d.
Gabrielle: To ja nie chcê wiedzieæ, jakie mia³e¶ uk³ady ze stryjem.

Królewna Dominique o Nicolasie: Nie jestem ¿o³nierzem, ale wydaje mi siê, ze albo nie brakuje mu zdolno¶ci taktycznych, albo nie brakuje mu szczê¶cia.
Lotta z oburzeniem: Jemu niczego nie brakuje!

W Czarnolesie niebezpiecznie siê samotnie oddalaæ...
Veronique: A co z potrzebami fizjologicznymi?
Rémy: Rób tak, ¿eby¶my widzieli.

...bo drzewa te¿ ciê obserwuj±.
MG wyja¶nia genezê wioski w ¶rodku lasu nad równie upiornym jeziorem: Schwarzenwald jest gro¼ny, ale to ¼ród³o ogromnych bogactw. Na przyk³ad pozyskuje siê maszty...
Veronique: Nie trzeba bocianiego gniazda, bo od razu maj± oczy!

Gabrielle opowiada o wra¿eniu, jakie wywar³ na niej Freiherr von Schwarz przy spotkaniu wy³±cznie we dwoje: Wiedza pana Schwarza jest... ogromna.
MG: Twoja za to jest... g³êboka.
Rémy: Ursula ma równie g³êbok±.
Gabrielle: Ksi±¿ê, mo¿e po prostu Twoja wiedza jest zbyt ma³a?

W Le¶nej Wsi (Waldorf) stacjonuj± ludzie Eisenfürsta. Omin±æ, czy wracaæ do ostatniego bezpiecznego miejsca na nocleg?
MG: Wiecie, ¿e nie dojedziecie do miejsca waszego ostatniego noclegu przed zmrokiem.
Gabrielle: No w³a¶nie dojedziemy do miejsca naszego ostatniego noclegu.

MG: Wje¿d¿acie do wioski i widzicie czarnego go¶cia, który jest bia³y...

Dalszy ci±g opisu czarnobia³ego go¶cia.
MG odpowiada na pytania graczy: Koñ nie ma nadnaturalnych atrybutów typu czerwone oczy, ale nie zdziwi³by¶ siê, gdyby nagle zacz±³ takie emanowaæ...
Nicolas: Na widok klaczy?
MG za³amka: Ja siê poddajê...

Lotta przez pó³ ¶wiata targa dracheneiseñskiego panzerhanda szukaj±c w³a¶ciciela. Wojskiem w wiosce dowodzi kole¶, który od lat go szuka. Lotta wdaje siê w zawi³y dialog po krzy¿acku sonduj±c go¶cia. Ten zdradza objawy coraz wiêkszego podniecenia. Nicolas widz±c to, a nie wiedz±c o czym rozmawiaj±, zaczyna ostentacyjnie popisywaæ siê przez Ursul± zdolno¶ci± Lingwista (któr± rzekomo posiada). Niestety po krzy¿acku zna tylko trzy wyra¿enia.
Nicolas po krzy¿acku: Frau. Eisen. Poddaj siê.
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

Ostatnio zmieniony przez Januszek Sob 25 Sty, 2014 18:12, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Wto 26 Lis, 2013 10:46   

Iwonka: Gdyby wyrzucili moj± Haniê z tej katolickiej szko³y, to bym siê ucieszy³a.
Beren: To kto j± tam pos³a³?
Iwonka: Cicho b±d¼!

Oczekuj±c na kworum zrobili¶my sobie licytacjê w Amber. Tsuru licytuje wszystko po 1 p.
Beren: To co ty chcesz mieæ du¿e?
Lubie¿ny usmiech Tsuru wyjasni³ wszystko.

Kasi siê Amber nie podoba: Ile jest punktów za to, ¿e nie bêdê przychodziæ na sesje?

Gramy. MG próbuje co¶ powiedzieæ. Gracze niezbyt siê przejmuj±.
Gabrielle: Nie przeszkadzaj sobie. Mamy monteñsk± podzielno¶æ uwagi: nikogo, kto nie jest przynajmniej hrabi±, nie s³uchamy.

Znany rozpustnik Rémy wypomina Gabrielle: Mo¿e to ty jeste¶ taka "z kwiatka na kwiatek". Ale ja nie!

Bohaterowie odkryli sk±d siê bierze Dracheneisen.
Gabrielle: Ksi±¿ê, chcia³abym zrobiæ odlew twojego cz³onka.
Rémy: Po co?
Gabrielle: Chcê nosiæ przy sobie kopiê z dracheneisen.
Veronique: To nie bêdzie trzeba du¿o tego dracheneisen!

W wiejskiej gospodzie.
MG: Maj± piwo. Ale nie jest najlepsze.
Gabrielle poci±gaj±c Lecha bezalkoholowego i krzywi±c siê: Masz racjê.

Hrabina Veronique d±sa siê na Remigiusza, który wypomina jej niski status.
MG: Ma³o jest tytu³ów wy¿szych od hrabiny...
Veronique: Milcz, ksi±¿ê!
MG:... ma³o, ale tan akurat jest.

Jak wydostaæ siê przez bramê w palisadzie?
Gabrielle: Przecinam mocuj±ce ja liny!
MG: Nadaje siê na in memoriam .

Dru¿yna porzuci³a wóz do transportu z³ota. Potrzebny jest nowy.
Flisak: Mam wujka, sprzeda wóz.
Rémy: A co go poci±gnie?
Flisak: Dorzuci gratis ciotkê. Dobrze ci±gnie.
Veronique: Byle Eisenka ksiêcia nie poci±ga!

Wyczyny dru¿yny staj± siê znane w ca³ym Eisen. Jednak oni s± mocno po przej¶ciach: przeprawa przez Czarnolas i bagna, podró¿e promem i zapuszczone wioski, a w szczególno¶ci czêste sesje na sianie nie sprzyjaj± wyszukanej higienie.
Gabrielle (zatykaj±c nos): Nasza s³awa nas wyprzedza!
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

Ostatnio zmieniony przez Januszek Pon 20 Sty, 2014 16:10, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Czw 05 Gru, 2013 16:13   

Ursula lubi siê zamieniaæ w soko³a. A jaki¶ czas temu sokó³ w celach konsumpcyjnych porwa³ yorka z wystawy psów rasowych...
Rémy: Ja mam 4 Rezonu i 2 Krzepy. Jestem taki ma³y, zajad³y piesek.
Ursula: York?

Przyjêcie u eisenfursta. Frykasy, jakich dru¿yna dawno nie widzia³a.
Rémy: Nie ma Whiskasa. :-(
Ursula: A s± yorki?
Nicolas : Jest jeden. Ale s³odziak!

Nicolas æwiczy Eiseñski: Jak bêdzie "przybywamy w pokoju"? Wilkommen in Zimmer?

Rémy zachêca Veronique do podró¿y przez portal: Zapraszam ciê ze mn±. To nie bêdzie trwa³o d³ugo.
Veronique: Biedna Gabrielle. A mój m±¿ mo¿e ca³± noc...
Rémy: Chod¼ z tat±. Bêdzie jak w ³onie matki.
Veronique: Ja by³am tam z siostr±, a nie z ojcem!
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Wto 10 Gru, 2013 15:51   

Ma³y Eryk idzie spaæ.
Amniog: Po¿egnaj siê z tat±, kimkolwiek on jest!
Beren: Pa pa, Eryk.
Eryk u¶miecha siê do Berena najszerzej, jak potrafi. Mina Tsuru: bezcenna.

S±siad wierci T'skrangom ¶cianê, ryzykuj±c obudzenie Eryka.
Amniog: Zaraz pójdê i wsadzê mu tê wiertarkê w dupê!
Beren: Chcê to zobaczyæ!
Kasia: Mo¿emy z tob±?
Januszek: Mnie te¿!

Rémy otworzy³ portal przy pokojówce. Ta zemdla³a. MG wydaje Dramê, ¿eby siê zakocha³. Ten k³adzie j± na ³ó¿ku, rozpina gorset (aby mia³a wiêcej powietrza, oczywi¶cie)...
Pokojówka po krzy¿acku: Ja...
Rémy z nag³ym obrzydzeniem oddaje Dramê.

Jak przekonaæ ludzi Eisenfürsta Fishlera do przerwania oblê¿enia?
Gabrielle: Wyjdê z portalu na granicy Czarnolasu i oni ze strachu uciekn±.
MG: Wiesz, niektóre stwory z Czarnolasu da siê ubiæ.
Nicolas: A niektóre zgwa³ciæ.
Lotta: I zje¶æ!

MG opisuje ludzi Herr Schwarza, samozwañczego Eisenfürsta: Po³owie ¼le z oczu patrzy. A po³owa oczu nie ma...

Nicolas planuje obronê Shwarzturmu: Dwóch ludzi przydzielê Veronique, ¿e by jej ³adowali muszkiet.
Veronique zawiedziona: A my¶la³am, ze co innego.

Gabrielle: Z³e wspomnienia wypieram z pamiêci.
Nicolas patrz±c na zw³oki: I z rzeczywisto¶ci...

Gracze maj± plan.
Rémy: Czujê, ¿e pójdzie nam dobrze.
MG: Nadaje siê na in memoriam.

Piosenki Sukkubów w portalu, chyba maj± urodziny. Gabrielle komponuje w locie:
/na melodiê Sto lat/ Wieczno¶æ, wieczno¶æ, niech ¿yje, ¿yje nam!
/na melodiê Niech mu gwiazdka/ A kto ksiêcia dzi¶ ubije, jego krew wypije!
/a na koñcu, bo do portalu wesz³o wiêcej osób/ I jeszcze jeden, i jeszcze raz!

Lotta dzielnie zas³ania³a w³asnym cia³em wyrwê w murze.
MG: Masz podbite oko, podrapan± twarz, wyrwan± czê¶æ w³osów i ruszaj± ci siê zêby.
Veronique do przera¿onego Nicolasa: To ostatnie to akurat zaleta, tato.
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Wto 07 Sty, 2014 14:30   

Sesja koñcz±ca kampaniê, domykaj±ca niektóre w±tki.

Sukkuby w Portalu namawiaj± Ursulê do otwarcia oczu, a przynajmniej puszczenia którejkolwiek z dwóch trzymanych osób.
Ursula: £adny jeste¶?
Sukkub: We¼ pomacaj.
Ursula: A mo¿na siê na co¶ nadziaæ?
Sukkub: Ja jestem ca³y miêciutki...
Gabrielle: Teraz wszystkie sukkuby bêd± z niego mia³y polewkê.

Ursula zmienia siê czasem w soko³a.
MG: Co ty masz lêk wysoko¶ci?
Lotta: Jako sokó³ pe³za po ziemi.

Trzy dziewczyny, jeden Rémy i jeden ¿o³dak w zamkniêtym od zewn±trz pokoju. Gabrielle bierze pogrzebacz, otwiera drzwi i zabiera ksiêcia do s±siedniego pokoju w celach intymnych.
Veronique: Ale pogrzebacz zostaje z nami!
Gabrielle: Rozumiem. ¯o³nierz jest tylko jeden.

Ursula zwiedza rezydencjê jako kot: Z³apa³am mysz, szukam w³a¶ciciela.

Rémy wspomina: Pamiêtacie jak uratowa³em wam dupy?
Lotta podejrzliwie: Nie pamiêtam.
Rémy zasmucony: Niewa¿ne.

Montegue do ksiêcia: A my musimy ustaliæ, kto zostanie nowym imperatorem Montaigne.
Rémy panicznie: Ja nie chcê rz±dziæ! Nie musisz mnie zabijaæ!

Rémy o¶wiadcza siê Gabrielle obr±czkami z dracheneisen. Dracheneisen robi siê z drachenscheisse, czyli gówna Drachenów.
Gabrielle: No to siê doigra³e¶. Sam tego chcia³e¶.
Rémy: Shit, shit, shit!
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna » Nastanie nowa era ciemnoci - i to my zgasimy wiato! » Rabatka Zielonoskórych » 7th Sea by Januszek czyli Rewolucja Monteñska

Forum graficzne

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Dustin Baccetti modified by Nieoficjalny support phpBB2 by Przemo
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 12