ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna  
  ARMIA GOBLINÓW
FAQ  FAQ Szukaj  Szukaj Uytkownicy  Uytkownicy Grupy  Grupy
 
Rejestracja  ::  Zaloguj Zaloguj si, by sprawdzi wiadomoci
 

.::O ARMII::.    .::SPIS ZIELONYCH::.    .::STARA XIÊGA::.

Czwartek w czwaartek. Czwartek w czwaartek. Czwartek w czwaartek. W czwartek czwarteeek!


Odpowiedz do tematu ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna » Nastanie nowa era ciemnoci - i to my zgasimy wiato! » Rabatka Zielonoskórych » Warhammer 2ed by Tsuru, czyli nie ma z³ota w Szarych Górach.
Warhammer 2ed by Tsuru, czyli nie ma z³ota w Szarych Górach.
Autor Wiadomo
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Czw 30 Maj, 2019 13:54   Warhammer 2ed by Tsuru, czyli nie ma z³ota w Szarych Górach.

Dzielna brygada m³odzieñców ze Stadtloch:

Wolfgang a.k.a. Rycerz Czapli - syn kupca b³awatnego, który uwierzy³ w zbyt wiele bretoñskich romansów. Wygl±da na to, ¿e jego marzenia spe³niaj± siê w zastraszaj±cym tempie. Przynajmniej on tak uwa¿a. Brawa dla Januszka!
Walter - ka¿dy Don Kichot potrzebuje swojego Sancho Pansy. Dyplomowany medyk i ca³kiem uczciwy ³apownik. Jak na nizio³ka przysta³o - ¶wietny kucharz. Brawa dla Micha³a!
Rutger - zwyk³y skryba w ¶wi±tyni Sigmara w Stadtloch wyrasta nam na prawdziwego pogromcê z³a. Na razie jednak z³o gromi go szybciej... Brawa dla Ogra!
Jurgen - nawrócony na dobr± drogê extortion specialist. Zdobyte umiejêtno¶ci przeznacza na chwa³ê Sigmara i swoj±. Brawa dla Paw³a!

Imperium, Bretonia a zw³aszcza ponêtna Bretonka Aida - brawa dla Tsuru!
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Czw 30 Maj, 2019 13:55   

W poprzednich odcinkach: grupa mieszkañców Stadtloch najmuje siê dostarczyæ materia³y budowlane przez las pe³en zwierzoludzi. W drodze powrotnej próbuje ich okra¶æ dziewczyna - ¶liczna Bretonka Aida. Stymulowani przez wzrost ci¶nienia p³ynów ustrojowych m³odzieñcy, wbrew radom nizio³ka, postanawiaj± odwie¼æ j± do Bretonii. Po drodze czê¶æ dobytku zabiera im powód¼ (w³aczaj±c ca³y ekwipunek Wolfganga). Tego samego dnia znajduj± zw³oki rycerza bretoñskiego - Wolfgang uznaje to za znak Pani Jeziora aprobuj±cy misjê i ¶lubuje odwie¼æ zbrojê spadkobiercom rycerza. Zaczyna te¿ roiæ, ¿e Aida jest na pewno kim¶ wa¿nym: baroness±, hrabiank±, diuszess±, a w koñcu wieszczk± Pani Jeziora.

Po krótkiej wizycie w zatopionym Bogenhafen gromada wyrusza po pomoc do Osburga. Po drodze rozbijaj± bandê kultystów handluj±cych ze zwierzolud¼mi i do³±cza do nich tchórzliwy bard, maj±cy chrapkê na Aidê. Wkrótce po przybyciu okazuje siê, ¿e miastem rz±dzi mafia. Po nadepniêciu na kilka odcisków dru¿yna rusza w Góry Szare, poniewa¿ podejrzewa, ¿e woda pochodzi z gigantycznej krasnoludzkiej tamy.

Na miejscu okazuje siê, ¿e horda zielonych oblega krasnoludzk± twierdzê - tamê. Zostawiwszy Aidê i barda pod opiek± krasnoludów dru¿yna przekonuje imperialna armiê do stoczenia potyczki z orkami. W bitwie Wofgang zdobywa ostrogi i ¶lubuje zwaæ siê Rycerzem Czapli dopóki nie zostanie bretoñskim rycerzem. Kilka tygodni po¶wiêcaj± na uporz±dfkowanie spraw: pasowanie, awans Rutgera na sier¿anta i uzyskanie dyplomu medyka dla Waltera (szefa szpitala polowego, dziêki któremu ¿yje kilku prominentów). Po drodze podporz±dkowuj± sobie mafiê z Osburga i odkrywaj±, ze inkwizytor (prze³o¿ony Rutgera i senior Czapli) jest te¿ w mafii. Przy okazji udaremniaj± zamach na inkwizytora.

Po powrocie do krasnoludów dyplomowany medyk Walter odkrywa (i zachowuje w tajemnicy), ¿e Aida oraz Bard siê nudzili i w jej piecyku ro¶nie sobie bochenek. Dzieki sprytnej intrydze doprowadza do o¶wiadczyn Czapli, które zostaj± przyjête, bard za¶ zostaje wykopany. Po nieudanej wyprawie po jaja hipogryfa i uzyskaniu tony szpeju od wdziêcznych krasnoludów dru¿yna przedostaje siê podziemn± rzek± do Monfortu.

W osadzie górników srebra dru¿yna odkrywa, ¿e wioskê kontroluje wampirzyca. Zabijaj± jej dwie "siostry" i s³uzkê-zielarkê. Dysz±ca zemst± wampirzyca uderza na wioskê, sytuacjê w ostatniej chwili ratuje montforcki ksi±¿ê Folcard. Jak siê okazuje - Aida jest jego nie¶lubn± córk± (jedn± z wielu). Kilka tygodni wcze¶nmiej grupa imperialnych "przedsiêbiorców" zg³osi³a siê do niego z ¿±daniem okupu za Aidê. Jeden jeszcze nie umar³.

Ksi±¿ê odkrywa, ze wampirzyca ma na pieñku z jego rodzin± ju¿ od czasów Gillesa. Wraca do Monfortu i aresztuje dru¿ynê do czasu wyjasnienia, jak± rolê pe³nili w³a¶ciwie w porwaniu Aidy. Tymczasem wampirzyca...
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Czw 30 Maj, 2019 14:00   

Góry Szare: Ponownie odwiedzaj±c chatê zielarki zauwa¿acie, ¿e w miêdzyczasie kto¶ j± przeszukiwa³.
Rycerz Czapli: By³ s³ój z p³odem w spirytusie, a teraz jest s³ój...
Dyplomowany medyk Walter: ...bez p³odu, za to ze spirytusem.

Jurgen do szabruj±cego chatê Waltera: Wsad¼ do dupy przyprawy i palimy chatê.
Rycerz Czapli: Hej! znalaz³em s³oik papryczek!

Po aresztowaniu:
Dyplomowany medyk Walter: Jaki proces?
Rycerz Czapli: Twój.
Dyplomowany medyk Walter: Jestem niewinny!
Rycerz Czapli: Wszyscy tak mówi±.
Jurgen: Nie taki znowu niewinny...
Dyplomowany medyk Walter: To by³y uczciwe ³apówki!

Dyplomowany medyk Walter: Urz±dzam siê w celi.
Rycerz Czapli: Zajmij jedn± na gabinet lekarski.

Rutger i Jurgen na ochotnika zg³osili sie do wydobycia informacji od porywacza. Aby im zaufa³, musz± mieæ ¶lady tortur. Rutger po swoich wygl±da strasznie.
Jurgen: Ja poproszê za jakie¶ mniejsze przewiny.

Dyplomowany medyk Walter: Czy wymy¶liliscie ju¿ legendê?
Jurgen pokazuje na kata: To on ma nam powiedzieæ, za co nas torturuje!
Rycerz Czapli: Tak by³o we wszystkich wiêzieniach, w których siedzia³e¶. To jest inne - bretoñskie.
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Pi 31 Maj, 2019 09:20   

S±d: Podzielicie los Czapli.
Dyplomowany medyk Walter: Przecie¿ on jest idiot±!

Za¿ywaj±c wywczasów w luksusowym areszcie domowym Rycerz Czapli pisze dodaj±cy otuchy list do przyjació³.
Rutger: Na mojej niezachwianej wierze w pomy¶lne rozwi±zanie tego zamieszania pojawia siê pierwsza rysa.

Czapli obiecano, ¿e jego przyjacio³om nie spadnie w³os z g³owy. Z przera¿eniem patrzy na ich obite facjaty.
Rycerz Czapli: Na mojej niezachwianej wierze w pomy¶lne rozwi±zanie tego zamieszania pojawia siê pierwsza rysa.

Szykuje siê s±d bo¿y. Jurgen i Rutger maj± walczyæ u boku Czapli.
Jurgen do dyplomowanego medyka Waltera: Masz granat, jakby ¼le sz³o.
Dyplomowany medyk Walter: Mam w ¶wi±tecznym ubraniu jeszcze dwa granaty do procy.
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Sro 26 Cze, 2019 15:25   

Dyplomowany medyk Walter, nizio³ek, jest nieludzko sprawnym lekarzem. Potrafi uratowaæ ¿ycie nawet po zmia¿d¿eniu nogi...
Lekarz: To wbrew sztuce medycznej! On powinien umrzeæ.
Rutger, uczeñ inkwizytora notuje: Nekromancja?
Lekarz: Nieludzka nekromancja!

Dyplomowany medyk Walter do Rutgera: Wielebny, mam problem z dusz±.
Rutger: Zgubi³e¶? Notujê.
Dyplomowany medyk Walter: <mêtnie wyja¶nia>
Rutger: Zgubi³e¶ komu¶? Notujê.

Czapla dalej nie ma pojêcia o b³ogos³awionym stanie swojej wybranki oraz o udziale barda Helmuta w tym incydencie.
Rycerz Czapli do Aidy: Uwa¿aj na tego grajka. Najpierw g³adkie s³ówka, a potem zostawiaj± dziewczynê z brzuchem...

Dyplomowany medyk Walter: Czy Helmut ma PPki?
Helmut: Hmmmm....
Dyplomowany medyk Walter: Jak mu Czapla pierdolnie, to wszystkie mu wylec±!

Rutger rwie siê do walki: Czy kompania karna jest konna?
Oficer: Raczej piesza.
Rutger: To musimy wyruszyæ jak najszybciej, ¿eby bretoñska konnica nas nie wyprzedzi³a!

Zostajemy wypuszczeni, a w zasadzie to wypêdzeni z celi. Prosto na wojnê.
Dyplomowany medyk Walter: Mo¿e to ¼le zabrzmi, ale dobrze mi by³o w tym wiêzieniu. Bêdê têskni³ za obs³ug±.

Dyplomowany medyk Walter: Przepraszam bardzo. Zmieni³em zdanie, zostajê w celi.

Rycerz Czapli: Obiecali mi, ¿e w³os z g³owy wam nie spadnie!
Zmaltretowany Rutger: Jestem ³ysy.
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Pi 05 Lip, 2019 14:54   

Dyplomowany medyk Walter: W wiêzieniu, gdzie jad³em... nie, gdzie bawi³em siê najlepiej w ¿yciu...

Rycerz Czapli: Walter, ten ser jest zepsuty! Ma takie zielone w ¶rodku!
Dyplomowany medyk Walter: Ech... Wycinam to zielone.

Wpadamy do wioski spl±drowanej przez orków.
Wioska: Widzicie trupa w rzece. Widzicie dzieciaka, który...
Rutger: ...ogryza ko¶ci orków!

Dyplomowany medyk Walter: Bêdê Skrytobójc±!
MG: Szpiegiem chyba?
Dyplomowany medyk Walter: Te¿ na "sz".
MG: Szkrytobójca?

W czasie bitwy Dyplomowany medyk Walter trafi³ Rutgera w g³owê z broni dystansowej. Znowu.
Rutger: Chcia³em o czym¶ z tob± pomilczeæ.
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Januszek 
Samozwaczy Szaman Khorna
Hobbit Chaosu


Rasa: Hobbito³ak
Przydzia: Infiltracja
Ulubiony system: Amber/Microscope/Kingdom
Posty: 1718
Skd: trans-Transylwania
Wysany: Pi 05 Lip, 2019 14:57   

Dyplomowany medyk Walter budzi siê na polanie, gdzie pasie siê ze 20 rycerskich koni (rycerze udali siê na patrol pieszo, bo w gêstym lesie): Gdzie s± rycerze?
Rycerz Czapli: A ile s± warte te konie?
Dyplomowany medyk Walter: Ju¿ by na pewno wrócili.

Dyplomowany medyk Walter: S± po kolacji? Tropiê na wêch u¿ywaj±c Gotowania.
_________________
If it lives it can be killed.
If it is dead it can be eaten.

 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna » Nastanie nowa era ciemnoci - i to my zgasimy wiato! » Rabatka Zielonoskórych » Warhammer 2ed by Tsuru, czyli nie ma z³ota w Szarych Górach.

Forum graficzne

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Dustin Baccetti modified by Nieoficjalny support phpBB2 by Przemo
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 11