ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna  
  ARMIA GOBLINÓW
FAQ  FAQ Szukaj  Szukaj Uytkownicy  Uytkownicy Grupy  Grupy
 
Rejestracja  ::  Zaloguj Zaloguj si, by sprawdzi wiadomoci
 

.::O ARMII::.    .::SPIS ZIELONYCH::.    .::STARA XIÊGA::.

Czwartek w czwaartek. Czwartek w czwaartek. Czwartek w czwaartek. W czwartek czwarteeek!


Odpowiedz do tematu ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna » Nastanie nowa era ciemnoci - i to my zgasimy wiato! » Roll Playing Gamez » Amber - T³umaczenie Podrêcznika
Amber - T³umaczenie Podrêcznika
Autor Wiadomo
ByBus 
Gnom Marnotrawny mk2


Rasa: Gnom
Przydzia: Wo¼nica
Ulubiony system: L5R 1E
Posty: 1919
Skd: z w³asnych pomy³ek
Wysany: Pi 30 Wrz, 2011 11:06   Amber - T³umaczenie Podrêcznika

Poniewa¿ doszed³em w kampanii do momentu gdzie nale¿y zacz±æ my¶leæ o rozdawaniu punktów do¶wiadczenia, i wbi³em na d³u¿sz± chwilê nos w podrêcznik, dotar³o do mnie ¿e posiadanie polskiego t³umaczenia mog³o by znacznie podnie¶æ grywalno¶æ systemu dla ludzi którzy angielskiego nie znaj±, coponiektórych Toporów na przyk³ad. Spróbowa³em przet³umaczyæ kawa³ek ale to ciê¿ka i niewdziêczna praca :-? Sam na pewno zniechêcê siê w po³owie, jakby kto¶ mia³ ochotê siê przy³±czyæ to mo¿e uda³o by siê zd±¿yæ przed Toporiad±.

tu jest fragment o zdobywaniu punktów Do¶wiadczenia, bêdê wdziêczny za uwagi z dziedziny korekty czy redakcji.

¬ród³o: Amber Diceles Roleplaying strona 139Rozwój postaci

Stare porzekad³o "æwiczenie czyni mistrza" musi siê myliæ.
W Amberze "æwiczenie nie czyni mistrza".
Pomy¶l o tym.
Je¶li pójdziesz do cienia w którym czas p³ynie inaczej, gdzie lata przelatuj± jak sekundy w Amberze, mo¿esz trenowaæ dowolnie d³ugo ka¿d± umiejêtno¶æ, moc, cechê. Ktokolwiek przeszed³ Wzorzec, czy Logrus, czy posiad³ jedn± z Mocy, bêdzie potrafi³ wykonaæ tak± sztuczkê.
Gdyby wiêc chodzi³o o czas i æwiczenia, ka¿dy Amberyta móg³by osi±gn±æ mistrzostwo. We wszystkim.
Æwiczenia nie wystarcz±.
Do prawdziwego rozwoju, takiego który wymaga punktów, potrzeba czego¶ wiêcej ni¿ powtarzanych w nieskoñczono¶æ æwiczeñ.
W Amberze, rozwój wymaga konfliktu.
Inaczej mówi±c, bez zagro¿enia, nie ma rozwoju. Dok³adniej, bez zwyciêstwa nie ma rozwoju.
Postacie mog± siê rozwijaæ tylko je¶li bêd± potrafi³y pokonaæ jaki¶ rodzaj wyzwania.

Rozwój w kampanii.

U¿ywaj±c Kronik Zelaznego jako inspiracji, w³a¶ciwym pomys³em jest powstrzymanie siê od przydzielania punktów do momentu gdy gracze osi±gn± jaki¶ du¿y wspólny dla ca³ej grupy cel. Wtedy, gdy wyzwanie zostanie pokonane, lub przynajmniej przestanie stwarzaæ zagro¿enie, daj wszystkim graczom równ± ilo¶æ punktów.
To niesprawiedliwe w tym znaczeniu ¿e lepsi gracze dostaj± tyle samo co s³absi. Jednak¿e, w Amberze, lepsi gracze i tak poradz± sobie ze s³abszymi. Punkty nie zrobi± tu ró¿nicy.
Punkty, choæ zawsze po¿±dane, nie tworz± Amberyty. To nie Cechy, Moce i przedmioty postaci decyduj± o przewadze, tylko to jak zostan± u¿yte. Ustaw do¶wiadczonego gracza z postaci± za 100 punktów przeciw nowicjuszowi z 200 punktami i wynik bêdzie oczywisty. Parafrazuj±c stare powiedzenie, ca³kiem odpowiednie w Amberze "wiek i zdrada zawsze pokona m³odo¶æ i si³ê"


Ile punktów przyznawaæ

Ogólnie, gracze powinni mieæ mo¿liwo¶æ zdobycia kilku punktów w ci±gu kilku sesji. Nagradzanie graczy punktami nie jest konieczne.
Postacie mog± spêdziæ wiele czasu plotkuj±c, pr꿱c swoje role-play'owe musku³y, i ogólnie dobrze siê bawi±c. Nie ma w tym nic z³ego. Tyle tylko ¿e skoro postacie nie staj± twarz± w twarz z niebezpieczeñstwem, nie dostaj± punktów.
Wielkie, zagra¿aj±ce ca³emu uniwersum, katastrofalne, naprawdê straszliwie-i-niewiarygodnie-z³e zagro¿enia daj± postaciom szansê by ruszyæ z miejsca.
Im wiêksze zagro¿enie, im wiêcej przeszkód trzeba pokonaæ by sobie z nim poradziæ, tym wiêcej punktów. Przyjmij ¿e co¶ zagra¿a Amberowi, paskudne, zgni³e, ohydne si³y gro¿± zniszczeniem Wzorca. Tylko m±dra rozgrywka, wspólny wysi³ek i odwaga po³±czona z determinacj± mog± przynie¶æ ocalenie. To jest wyzwanie godne wysi³ków graczy, które mo¿na odpowiednio nagrodziæ.
Przyjrzyj siê Wojnie Skazy, sumie wydarzeñ opisanych w Kronikach Amberu. Potê¿ny wróg, Dworce Chaosu, zagra¿a³ samemu istnieniu Amberu. W ³onie rodziny znalaz³ siê perfidny i potê¿ny zdrajca. Z drugiej strony, Oberon pomaga³ manipuluj±c wydarzeniami, a niektóre z si³ wroga mo¿na by³o przeci±gn±æ na swoj± stronê. W sumie, je¶li Mistrz Gry mia³by wyliczyæ warto¶æ wszystkich si³ zjednoczonych przeciw Amberowi, zagro¿enie, wliczaj±c Branda, Lordów Chaosu, Czarn± Drogê, da³o by razem kilka tysiêcy punktów. Z drugiej strony obroñcy Amberu to te¿ nie ciastka z kremem. W przybli¿eniu ca³a awantura warta jest gdzie¶ miedzy dwadzie¶cia piêæ a siedemdziesi±t piêæ punktów. Powiedzmy piêædziesi±t.
Jest te¿ mo¿liwe ¿e zagro¿enie dotyczyæ bêdzie tylko jednej postaci. Rozwi±zanie problemu wyj±tkowo wrednego przeciwnika, który upar³ siê by uczyniæ jej ¿ycie pasmem nieszczê¶æ (lub po prostu je skróciæ), te¿ mo¿e byæ warte punktów.
Waham siê czy wyznaczaæ tu precyzyjn± formu³ê. Jak wszystko w Amberze, przyznawanie punktów zale¿y od konkretnych Graczy i Mistrzów Gry. Powiedzmy ¿e w przybli¿eniu oko³o piêæ procent (5%) punktów z których zbudowane zosta³o zagro¿enie powinno zostaæ zamienione w Punkty Rozwoju.

Przyznawanie Punktów Rozwoju

Kiedy punkty zostan± wyliczone, nadchodzi czas by je wydaæ.
Ka¿dy gracz wybiera jak chcia³by wydaæ swoje punkty. Robi to przez zapisanie wszystkich ulepszeñ i nowych elementów które chcia³by dodaæ do swojej postaci. Mog± to byæ zmiany Cech, nowe Moce, rozwój Mocy ju¿ posiadanych, Artefakty, Cienie albo Sprzymierzeñcy. Gracz powinien te¿ zapisaæ ile Dobrego lub Z³ego Losu sobie ¿yczy.
Jest w tym jeden haczyk.
Gracze nigdy nie wiedz± ile punktów dostaj±. Powinni uporz±dkowaæ listê swoich ¿yczeñ w kolejno¶ci, najpierw rzeczy które chc± najbardziej, w dó³ do rzeczy na których zale¿y im najmniej. Przy ka¿dym punkcie nale¿y osobno zaznaczyæ czy i ile Z³ego Losu zgadzaj± siê zaakceptowaæ.
Takie rozwi±zanie zwiêksza ilo¶æ niewiadomych w grze, i sprawia ¿e konflikty miêdzy graczami staj± siê odrobinê bardziej interesuj±ce, gracze nie mog± mieæ ju¿ pewno¶ci (ani trochê!) jakie dok³adnie maj± wspó³czynniki.

(pominiêty, przyk³ad opisu Listy ¿yczeñ zaczyna siê na koñcu strony 139 i ci±gnie do po³owy drugiej kolumny strony 140)


Zastosowanie Punktów Rozwoju

Kiedy listy ¿yczeñ zostan± stworzone, nadchodzi czas by Mistrz Gry zastosowa³ je do postaci. Zaczynaj±c od góry w dó³, ka¿da postaæ powinna otrzymaæ to na co j± staæ.
Gdy dotrzesz do ¿yczenia które kosztuje wiêcej ni¿ ilo¶æ dostêpnych punktów zatrzymaj siê. Czy gracz zaznaczy³ ¿e gotów jest w zamian za jego spe³nienie zaakceptowaæ Z³y Los? Je¶li tak sprawd¼ czy nie przekroczy to wyznaczonego przez gracza limitu. Je¶li wszystko siê zgadza ¿yczenie zostaje spe³nione.
Ca³y proces koñczy siê w momencie gdy jedno z ¿yczeñ nie zostanie spe³nione. Kolejne ¿yczenia nie s± w ogóle rozwa¿ane.

Cechy-Awanse w Rangach, Gracze umieszczaj± na li¶cie ¿yczeñ Cechy które chcieli by wzmocniæ. Dla ka¿dej Cechy zaznaczaj± czy godz± siê zaakceptowaæ Z³y Los. Rozwój odbywa siê o jedn± Rangê na raz.
_________________
" o ma³ych krzywdach siê nie zapomina ma³e krzywdy siê pamiêta "
Ostatnio zmieniony przez ByBus Pi 30 Wrz, 2011 12:39, w caoci zmieniany 3 razy  
 
 
Boin 


Rasa: Golem ¿elazny
Przydzia: Oddzia³ chemiczny
Ulubiony system: anarchia
Posty: 1506
Skd: 487504 666583
Wysany: Pi 30 Wrz, 2011 11:40   

Moze ja potlumacze?? :-P
 
 
ByBus 
Gnom Marnotrawny mk2


Rasa: Gnom
Przydzia: Wo¼nica
Ulubiony system: L5R 1E
Posty: 1919
Skd: z w³asnych pomy³ek
Wysany: Pi 30 Wrz, 2011 12:44   

masz na my¶li ¿e namówisz TW ¿eby pomóg³? nie mam nic przeciwko :-P
_________________
" o ma³ych krzywdach siê nie zapomina ma³e krzywdy siê pamiêta "
 
 
Boin 


Rasa: Golem ¿elazny
Przydzia: Oddzia³ chemiczny
Ulubiony system: anarchia
Posty: 1506
Skd: 487504 666583
Wysany: Pi 30 Wrz, 2011 17:15   

Przeciez nie rozroznisz nas :-P Ew. bedzie Cie sie wydawalo ze TW nie jest panem Boinskim :-D
 
 
Unshyne 
Administrator
Hard New Age!


Rasa: Goblin brodaty
Przydzia: Vuc Armii
Ulubiony system: AmberChaosGobliny i Wfrp1
Posty: 2338
Skd: Z piek³a. Rodem.
Wysany: Nie 02 Pa, 2011 21:35   

Sporo jest o tutaj.
Pomocne zw³aszcza, ¿eby zacz±æ graæ.
_________________
Uwa¿aj baranie! Ogl±dam CSI, NCIS i Criminal Minds, wiêc mogê sprawiæ, ¿e twoje morderstwo bêdzie wygl±da³o jakby za³atwi³ ciê jednoro¿ec mañkut z drewnian± nog±...
 
 
 
ByBus 
Gnom Marnotrawny mk2


Rasa: Gnom
Przydzia: Wo¼nica
Ulubiony system: L5R 1E
Posty: 1919
Skd: z w³asnych pomy³ek
Wysany: Nie 02 Pa, 2011 21:49   

damn, teraz to dopiero popsu³e¶ mi zabawê :-)
_________________
" o ma³ych krzywdach siê nie zapomina ma³e krzywdy siê pamiêta "
 
 
Szaroki 
Tajny Wspó³pracownik


Ulubiony system: System s³oneczny
Posty: 1207
Skd: Z oparów absurdu
Wysany: Nie 02 Pa, 2011 21:58   

Podrêcznik - czy co¶ do podrêczenia graczy :twisted:
_________________
I'll eat when I'm hungry, I'll drink when I'm dry,
I will court all the lassies or at least I will try,
And I'll never conform 'til the day that I die,
Agus fagaimid suid mar ata se
 
 
 
Unshyne 
Administrator
Hard New Age!


Rasa: Goblin brodaty
Przydzia: Vuc Armii
Ulubiony system: AmberChaosGobliny i Wfrp1
Posty: 2338
Skd: Z piek³a. Rodem.
Wysany: Nie 02 Pa, 2011 22:07   

Akurat pedekizmu nie ma tam opisanego, jak równie¿ wielu arcyfascynuj±cych mocy (jak np. Otch³ani, Pêkniêtego Wzorca itd.)
Poza tym, niekiedy ich t³umaczenie wo³a o pomstê do nieba. I to najpó¼niej do purpurowego nieba.
_________________
Uwa¿aj baranie! Ogl±dam CSI, NCIS i Criminal Minds, wiêc mogê sprawiæ, ¿e twoje morderstwo bêdzie wygl±da³o jakby za³atwi³ ciê jednoro¿ec mañkut z drewnian± nog±...
 
 
 
ByBus 
Gnom Marnotrawny mk2


Rasa: Gnom
Przydzia: Wo¼nica
Ulubiony system: L5R 1E
Posty: 1919
Skd: z w³asnych pomy³ek
Wysany: Nie 02 Pa, 2011 23:00   

t³umaczenie takie sobie to prawda, i do tego zauwa¿y³em trochê zamian autorskich ale wiesz jak to jest z prowizorkami, je¶li stoi po co to ruszaæ :-?
_________________
" o ma³ych krzywdach siê nie zapomina ma³e krzywdy siê pamiêta "
 
 
Grzybek 
Grzybek


Rasa: Goblin mniejszy
Przydzia: Si³y g³ówne
Ulubiony system: WoD
Posty: 1392
Skd: z lasu
Wysany: Pon 03 Pa, 2011 09:58   

Bybus, w wolnych chwilach mogê na to zerkn±æ i Ci pomóc. Mo¿e nawet w tym tygoniu uda³oby mi siê zacz±æ :-)
 
 
 
ByBus 
Gnom Marnotrawny mk2


Rasa: Gnom
Przydzia: Wo¼nica
Ulubiony system: L5R 1E
Posty: 1919
Skd: z w³asnych pomy³ek
Wysany: Pon 03 Pa, 2011 10:10   

dziêki :-) ale nie ma po¶piechu, chwilowo uciek³ ze mnie entuzjazm do tego projektu :-(
_________________
" o ma³ych krzywdach siê nie zapomina ma³e krzywdy siê pamiêta "
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
ARMIA GOBLINÓW Strona Gwna » Nastanie nowa era ciemnoci - i to my zgasimy wiato! » Roll Playing Gamez » Amber - T³umaczenie Podrêcznika

Forum graficzne

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template created by Dustin Baccetti modified by Nieoficjalny support phpBB2 by Przemo
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 12